นายพลากร สุวรรณรัฐ

ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
23 มิถุนายน 2557

การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ
• ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เม.ย. 2559

คุณวุฒิทางการศึกษา
• Master of Arts in International Affairs (M.A.I.A.) Southeast Asia Studies, Ohio University ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 37

ประวัติการอบรม
• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP), Director Certification Program (DCP), The Role of Chairman ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 30 พ.ย. 2559)
• กรรมการ จำนวน - หุ้น
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน - หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (2 บริษัท)
• ตั้งแต่ มิ.ย. 2557 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
• ตั้งแต่ ปี 2550 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (5 บริษัท)
• ตั้งแต่ ปี 2544 องคมนตรี
• ตั้งแต่ ปี 2533 กรรมการ บริษัท เลส์ทรัวส์ จำกัด
• ตั้งแต่ ปี 2523 กรรมการ บริษัท ลัคกี้โคลบเวอ จำกัด
• ตั้งแต่ ปี 2522 กรรมการ บริษัท ทองทิพย์ จำกัด
• ตั้งแต่ ปี 2522 กรรมการ บริษัท สรรพทัศน์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ
• ปี 2556 - 2557 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (ไม่มี)