นายสุรชัย โชติจุฬางกูร

รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
23 มิถุนายน 2557

การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ 
ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา 
• มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนดรุณานุเคราะห์

ประวัติการอบรม 
ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563)
• กรรมการ จำนวน 804,616,957 หุ้น (ร้อยละ 28.74) 
• สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน 491,426,800 หุ้น (ร้อยละ 17.55) 
   รวม จำนวน 1,296,043,757 หุ้น (ร้อยละ 46.29)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร 
• เป็นคู่สมรสของนางปัญจพร โชติจุฬางกูร และเป็นบิดาของนางสาวสุฐิตา โชติจุฬางกูร

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (2 บริษัท) 
• ตั้งแต่ มิถุนายน 2557 รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) (อาชีพหลัก) 

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (9 บริษัท) 
• ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2560 กรรมการ บริษัท เอส.พี.ซี เว็ลธ์ เรียลเอสเตส  จำกัด

• ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2560 กรรมการ บริษัท เอส.พี.ซี เว็ลธ์ ดีเวลลอปเม้นท์  จำกัด

• ตั้งแต่ พฤศจิกายน 2560 กรรมการ บริษัท เอส.พี.ซี เว็ลธ์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

• ตั้งแต่ เมษายน 2551 กรรมการ บริษัท แพลทินัม สแควร์ จำกัด 
• ตั้งแต่ เมษายน 2551 กรรมการ บริษัท แพลทินัม โฮเต็ล จำกัด 
• ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545 กรรมการ บริษัท เอส.ซี.พี. แมเนจเมนท์ จำกัด 
• ตั้งแต่ ธันวาคม 2534 กรรมการ บริษัท เสรีกอล์ฟ คลับ 1991 จำกัด 
• ตั้งแต่ สิงหาคม 2533 กรรมการ บริษัท นครชัยศรี ริเวอร์ไซด์ จำกัด 
• ตั้งแต่ เมษายน 2533 กรรมการ บริษัท ลำธารแลนด์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 
• เป็นกรรมการ ในบริษัทย่อย ของกลุ่มแพลทินัมจำนวน 3 บริษัท ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ 
• ปี 2537 - 2562 กรรมการ บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด

• ปี 2556 – 2557 รองประธานกรรมการและ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด 

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (ไม่มี)