ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
23 มิถุนายน 2557

การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ
ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563  

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโทนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ Columbia University ประเทศสหรัฐอเมริกา
• ปริญญาตรีนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม 
• ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท
• กรรมการ จำนวน - หุ้น
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน - หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (2 บริษัท)
• ตั้งแต่ เมษายน 2560 ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) 

• ตั้งแต่ มิถุนายน 2557 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

• ตั้งแต่ ธันวาคม 2548 กรรมการอิสระ บริษัท เสนาดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ
• ปี 2556- 2557 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (ไม่มี)