นายพิรุณ ลิมปิวิวัฒน์กุล

กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
23 มิถุนายน 2557

การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ
• ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 วันที่ 28 เมษายน 2558

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาตรีวิศวกรรมเครื่องจักรกล Wentworth Institute of Technology, ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม
• Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท
• กรรมการ จำนวน - หุ้น (ร้อยละ - )
• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน 108,459,300หุ้น (ร้อยละ 3.87)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)
• ตั้งแต่ มิถุนายน 2557 กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (อาชีพหลัก)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (5 บริษัท)
• ตั้งแต่ เมษายน 2551 กรรมการ บริษัท แพลทินัม สแควร์ จำกัด
• ตั้งแต่ เมษายน 2551 กรรมการ บริษัท แพลทินัม โฮเต็ล จำกัด
• ตั้งแต่ กันยายน 2548 กรรมการ บริษัท มาบุญครอง 2012 จำกัด
• ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2545 กรรมการ บริษัท เอส.ซี.พี. แมเนจเมนท์ จำกัด
• ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2534 กรรมการ บจ. บางกอกอินเตอร์เนชั่นแนล สโตน (อาชีพหลัก)

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
• เป็นกรรมการในบริษัทย่อยและกิจการร่วมค้าของกลุ่มแพลทินัมจำนวน 4 บริษัท ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ
• 2548 - 2558 กรรมการ บริษัท มาบุญครอง แดรี่ โกทส์ จำกัด
• 2556 - 2557 กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด
• 2553 - 2556 กรรมการ บริษัท คณาสิน แมเนจเมนท์ จำกัด
• 2553 - 2556 กรรมการ บริษัท บาร์บาร่า แมเนจเม้นท์ จำกัด
• 2550 - 2556 กรรมการ บริษัท เดอะ แพลทินัม แฟชั่นมอลล์ จำกัด
• 2549 - 2556 กรรมการ บริษัท ซี.อาร์.ซี. ดีเวลล็อปเมนท์ จำกัด
• 2549 - 2556 กรรมการ บริษัท พี.พี.เจ. แมเนจเม้นท์ จำกัด
• 2549 - 2556 กรรมการ บริษัท แพลทินัม แอสเซท แมเนจเมนท์ จำกัด
• 2548 - 2556 กรรมการ บริษัท แพลทินัม ฟู้ดส์ เซ็นเตอร์ จำกัด
• 2547 - 2556 กรรมการ บริษัท ทรัพย์พัฒนา แอทโซซิเอทส์ จำกัด

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (ไม่มี)