ดร.ชฎารัตน์ อนันตกูล

กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
23 มิถุนายน 2557

การต่อวาระตำแหน่งกรรมการ
• ตามมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 วันที่ 23 เมษายน 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาเอก Organization Development and Transformation, Cebu Doctor College ,ประเทศฟิลิปปินส์
• ปริญญาโท Public Administration, University of Southern California, ประเทศสหรัฐอเมริกา

ประวัติการอบรม
• ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563)
• กรรมการ จำนวน 11,608,600 หุ้น (ร้อยละ 0.41)
• สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน - หุ้น (ร้อยละ - )

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท)
• ตั้งแต่ มิถุนายน 2557 กรรมการ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (5 บริษัท)
• ตั้งแต่ เมษายน 2541 กรรมการ บริษัท วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี จำกัด
• ตั้งแต่ มกราคม 2541 รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (อาชีพหลัก)
• ตั้งแต่ ธันวาคม 2539 กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมอวกาศไทย จำกัด
• ตั้งแต่ สิงหาคม 2532 กรรมการ บริษัท วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนานาชาติ จำกัด
• ตั้งแต่ เมษายน 2530 กรรมการ บริษัท ชฏารัตน์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ
• 2556- 2557 กรรมการ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (ไม่มี)