นางสาวภาวิณี ศีตะจิตต์

กรรมการ

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
24 พฤษภาคม 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา 
• Master of Business Administration - Finance, University of Texes at Arlington 
• ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรม 

• ประกาศนียบัตรจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร Director Certification Program (DCP)

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2562)

• กรรมการ จำนวน - หุ้น

• ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน - หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท) 
• ตั้งแต่ พฤษภาคม 2562 กรรมการ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (1 บริษัท) 
• ตั้งแต่ 2558 Chief Financial Officer บริษัท นายณ์ เอสเตท จำกัด

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ (ไม่มี)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (ไม่มี)