นายสมชาย วรุณพันธุลักษณ์

รองกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน และเลขานุการกรรการบริษัท

วันที่ได้รับแต่งตั้ง
• ครั้งที่1 21 สิงหาคม 2558
• ครั้งที่2  1 ตุลาคม 2561

คุณวุฒิทางการศึกษา
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับเลขานุการบริษัท
• Corporate Secretary Development Program รุ่นที่ 12/2548 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท
• กรรมการ จำนวน - หุ้น
• สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน - หุ้น (ร้อยละ - )

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท) 
• ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 กรรมการคณะกรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (อาชีพหลัก)
• ตั้งแต่ ปี 2558 กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ 
• ตั้งแต่ สิงหาคม ปี 2558 – 21 พฤษภาคม ปี 2561 กรรมการคณะกรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
• ปี 2558 กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
• ปี 2555 - 2558 กรรมการ บริษัท เซนเตอร์ พอยต์ ฮอสพิทอลิตี้ จำกัด
• ปี 2555 - 2558 กรรมการลงทุน กองทุนรวมกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และสิทธิการเช่าควอลิตี้ เฮ้าส์ โฮเทล แอนด์ เรซิเดนซ์
• ปี 2553 - 2558 กรรมการบรรษัทภิบาลและ เลขานุการกรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
• ปี 2551 - 2558 ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบัญชีและการเงิน บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)


ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (ไม่มี)