นายพรเทพ เถียรทวี

ผู้อำนวยการอาวุโส-ออกแบบและก่อสร้าง

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
21 กุมภาพันธ์ 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา 
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ประวัติการอบรม
• หลักสูตรผู้พิพากษาสมทบและผู้ประนอมสัมพันธ์ชั้นสูง

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท
• กรรมการ/ผู้บริหาร จำนวน  จำนวน  - หุ้น
• ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน  - หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท) 
• ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2562 ผู้อำนวยการอาวุโส – บริหารโครงการ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ปจำกัด (มหาชน) (อาชีพหลัก)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ 
• ปี 2556 – 2560 ผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท เดอะแพลทินัมกรุ๊ป จำกัด มหาชน
• ปี 2540 – 2556 ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอเปอเรชั่น จำกัด 

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (ไม่มี)