นางวันทนีย์ วุฒิอินทร์

ผู้อำนวยการอาวุโส-ทรัพยากรมนุษย์

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
7 ธันวาคม 2554

คุณวุฒิทางการศึกษา 
• ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
• ปริญญาตรี รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรม
• หลักสูตรผู้พิพากษาสมทบและผู้ประนอมสัมพันธ์ชั้นสูง

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท
• กรรมการ/ผู้บริหาร จำนวน  115,400  หุ้น (ร้อยละ 0.004)
• ของคู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ จำนวน  - หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท) 
• ตั้งแต่ มิถุนายน 2557 ผู้อำนวยการอาวุโส - ทรัพยากรมนุษย์ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ปจำกัด (มหาชน) (อาชีพหลัก)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น
• ตั้งแต่ ปี 2560 ผู้พิพากษาสมทบ ศาลแรงงานกลาง

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ 
• ตั้งแต่ ปี 2556 ผู้อำนวยการอาวุโส - ทรัพยากรมนุษย์  บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ปจำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (ไม่มี)