นางณัฐรินทร์ พยุงวงศ์

ผู้อำนวยการอาวุโส – ขายพื้นที่เช่า

วันที่ได้รับแต่งตั้ง 
1 มกราคม 2562

คุณวุฒิทางการศึกษา 
• ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
• ปริญญาโท Development Studies Ohio University

สัดส่วนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1 บริษัท) 
• ตั้งแต่ มกราคม 2562 ผู้อำนวยการอาวุโส – ขายพื้นที่เช่า บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ปจำกัด (มหาชน) (อาชีพหลัก)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งอื่นในกลุ่มบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลังและ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ 
• ปี 2558 – 2559    รองผู้อำนวยการฝ่าย Regional Leasing BKK2 & North  บริษัท เซ็นทรัล พัฒนา จำกัด (มหาชน)
• ปี 2556 – 2557    ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท สยามฟิวเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา (ไม่มี)