นายชาญชัย พันธุ์โสภา

นายชาญชัย พันธุ์โสภา
กรรมการผู้จัดการใหญ่

นางวันทนีย์ วุฒิอินทร์

นางวันทนีย์ วุฒิอินทร์
ผู้อำนวยการอาวุโส-ทรัพยากรมนุษย์

นางนาตยา ศันสนรัตน์

นางนาตยา ศันสนรัตน์
ผู้อำนวยการอาวุโส-ขายพื้นที่เช่า