นางสาวสุฐิตา โชติจุฬางกูร

นางสาวสุฐิตา โชติจุฬางกูร
กรรมการ, รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด และกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

นายธีรัชย์ ประทุมสุวรรณ

นายธีรัชย์ ประทุมสุวรรณ
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายบริหารการเงินและบัญชี