เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

       ในปี 2560 ภาวะเศรษฐกิจโลกและการค้าโลกมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น ประกอบกับประเทศขนาดใหญ่อย่างสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป และญี่ปุ่น ได้มีการฟื้นตัวของเศรษฐกิจพร้อมกันเป็นครั้งแรกในรอบหลายปี ซึ่งส่งผลต่อมูลค่าการส่งออกสินค้าของประเทศไทยที่มีการขยายตัวต่อเนื่องสอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจดังกล่าว นอกจากนี้ ธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทยมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 9 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาประมาณ 35 ล้านคน ส่วนการบริโภคภาคเอกชนก็มีการขยายตัวเช่นเดียวกัน แต่ปัจจัยที่สนับสนุนกําลังซื้อยังไม่เข็มแข็งมากนัก ทั้งนี้  การใช้จ่ายภาครัฐยังคงถูกใช้เป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญผ่านการใช้จ่ายอุปโภคและการลงทุนภาครัฐ


 
     สำหรับปี 2560 นับเป็นอีกปีหนึ่งแห่งความสำเร็จของบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ที่สามารถสร้างการเติบโตของผลการดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทฯมียอดรายได้รวมและกำไรสุทธิสูงที่สุดตั้งแต่ประกอบกิจการมา โดยบริษัทฯมีรายได้รวมจำนวน 2,059 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 196 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 และกำไรสุทธิจำนวน 772 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 68 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนตามลำดับ จากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นของธุรกิจพื้นที่ให้เช่า ธุรกิจโรงแรม ศูนย์อาหาร และควบคุมและบริหารจัดการค่าใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นผลจากความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการทำงานอย่างเต็มกำลังความสามารถของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ 

ทั้งนี้ บริษัทฯได้ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจให้ปฎิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเดินหน้าภารกิจสร้างการเติบโตให้แก่องค์กร โดยยึดแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นคุณธรรมจริยธรรม และความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ รวมทั้ง ในปี 2560 บริษัทฯได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต  

สำหรับโครงการในอนาคตในช่วงระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า บริษัทฯมีโครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนาและอยู่ในแผนงานที่จะพัฒนา 4 โครงการ คือ โครงการศูนย์การค้าเดอะ มาร์เก็ต แบงคอก โครงการอาคารสำนักงานให้เช่า 1 อาคาร และโรงแรม 2 อาคาร ซึ่งที่ตั้งอยู่บนโครงการศูนย์การค้าเดอะ มาร์เกต แบงคอก และโรงแรม 2 อาคารที่เกาะสมุยซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้บริษัทฯสามารถสร้างรายได้ที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในอนาคต

สุดท้ายนี้ ในนามของบริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้า สถาบันการเงิน คู่ค้า รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจทุกท่านที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯด้วยดีเสมอมา