We Are

The Platinum Group

วิสัยทัศน์

"เป็นผู้นำด้านการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการพาณิชย์โดยเน้นองค์รวมของการพัฒนาให้ครอบคลุมทั้งที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงาน โรงแรม ควบคู่ไปกับการสนับสนุนผู้ประกอบการรายย่อยพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ให้ผลตอบแทนอย่างเหมาะสมกับผู้ถือหุ้นส่งเสริมคุณภาพชีวิตการทำงานแก่พนักงาน พร้อมมองหาพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน"

พันธกิจ

ส่งเสริมพัฒนาพื้นที่ยุทธศาสตร์การค้าย่านประตูน้ำให้เป็นพื้นที่ศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ

สร้างความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องในการบริหารศูนย์ค้าส่งครบวงจรในทุกกลุ่มธุรกิจ

สนับสนุนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทุกรูปแบบ เพื่อตอบสนองความต้องการพื้นที่ทางธุรกิจจากทั้ง ภายในประเทศและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อย มองหาพันธมิตรทางธุรกิจรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน สิ่งแวดล้อมพนักงาน และผู้ถือหุ้น เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

ค่านิยมองค์กร