1
รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงานประจำปี 2559 ระดับประเทศ (ปีที่ 4 ติดต่อกัน)
2
Top 10 Shopping Mall in 2016 People’s Choice Awards Thailand Voted by Chinese Tourists
3
Loved by Guests 2016 Award - Excellent
4
รางวัลการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2559
5
โล่ประกาศเกียรติคุณองค์กรที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของสภาสังคม สงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ
6
รางวัลมาตรฐานการให้บริการแก่ลูกค้า (BS8477:2016) และมาตรฐานระบบ การบริหารจัดการ ด้านความพึงพอใจของลูกค้า (ISO 10002:2016)
7
โล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการต้นแบบ การฝึกอบรมโครงการพัฒนา บุคลากรภาคปฏิบัติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานระบบปรับอากาศ
8
MR. & MS. Tree 2016 Creative of recycle materials and display. The Best from 23 hotels in Bangkok.
9
สถานประกอบกอบกิจการต้นแบบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ แวดล้อมในการทำงานปี 2559 (ระดับจังหวัด)