เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป ได้รับการประเมินผล CG ระดับ ดีมาก (4 ดาว)


นายชาญชัย พันธุ์โสภา กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ PLAT ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัท   จดทะเบียนไทย (CGR) ประจำปี 2560 ซึ่งจัดโดยสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) บมจ.เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป ได้รับการประเมินผล CG อยู่ในระดับ "ดีมาก" (4 ดาว) (Very Good CG Scoring) โดย PLAT เป็นหนึ่งในบริษัทจดทะเบียน 226 บริษัทที่ผ่านคุณสมบัติ นับเป็นความภูมิใจที่บริษัทสามารถรักษามาตรฐานการบริหารธุรกิจกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน รวมถึงจริยธรรมธุรกิจ หรือการให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียเพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน